STRONA W PRZEBUDOWIE. PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA, ZAPRASZAMY WKRÓTCE.

Tygodnik Strefa Mińsk NR 1/2 389/390

Regulamin świadczenia usług przez serwis www.strefaminsk.pl
Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez serwis internetowy dostępny pod adresem www.strefaminsk.pl („Serwis”), prowadzony przez Strefa M Sp. z o. o., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000387386, NIP: 8222334906, REGON: 142961258,
Dokonując rejestracji Użytkownik zgadza się na stosowanie postanowień niniejszego regulaminu. Zalecamy dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.
I. Definicje
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, korzystająca z narzędzi oferowanych przez Serwis, zarejestrowana bądź nie w Serwisie
Usługi – usługi udostępniane Użytkownikowi w Serwisie.
II. Postanowienia ogólne
1. Serwis strefaminsk.pl to zbiór narzędzi ułatwiających prezentację osób, zjawisk, podmiotów gospodarczych, poglądów, przekonań, ogłoszeń i innych treści dozwolonych niniejszym Regulaminem.
2. Serwis pozwala w szczególności Użytkownikom na:

 • czytanie treści zamieszczonej w serwisie
 • ściąganie wersji elektronicznej Tygodnika Strefa Mińsk w wersji pdf do użytku własnego
 • ocenę artykułu
 • zakładanie konta użytkownika
 • komentowanie artykułów
 • polecanie artykułów na facebook.com
 • zamieszczanie ogłoszeń drobnych w Module Ogłoszenia
 • zlecenie zamieszczenia ogłoszenia w Tygodniku Strefa Mińsk z płatnością elektroniczną
 • zamieszczanie informacji o działalności gospodarczej w Katalogu firm w uproszczonej wersji bezpłatnej lub płatnej wersji pełnej 
 • zamieszczanie wątków w dyskusji na Forum

3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do zasad świadczenia poszczególnych Usług, dążąc do poprawy ich działania i stałego ulepszania.
4. Usługi świadczone są w Serwisie na podstawie Regulaminu.
III. Rejestracja
1. Użytkownicy, którzy nie zarejestrują się w Serwisie, mają tylko wgląd do treści publikowanych w serwisie bez możliwości korzystania z usług ingerujących w treść serwisu (min. komentarze, forum, ogłoszenia, katalog firm)
2. Pełny dostęp do Serwisu wymaga rejestracji, dokonywanej przy pomocy formularza dostępnego w Serwisie.
3. W ramach rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.
4. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie zamiaru rejestracji poprzez kliknięcie w link zawarty w treści wiadomości.
5. Z chwilą potwierdzenia zamiaru rejestracji zostaje zawarta umowa pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem o świadczenie Usług w ramach Serwisu.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać aktualizacji swoich danych; Administrator może także wymagać aktualizacji danych przez Użytkownika w związku ze zmianami funkcjonalności Serwisu.
7. Serwis może w każdym czasie wstrzymać możliwość rejestracji bez konieczności podania przyczyny.
IV. Ogólne warunki korzystania z Serwisu
1. Korespondencja pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, w tym wysyłanie wszelkich zawiadomień lub oświadczeń, dokonywana będzie w formie wiadomości wysyłanych na adres e-mail Użytkownika podany w toku rejestracji.
2. Wszelkie wiadomości wysłane w taki sposób uważane będą za doręczone, chyba, że Użytkownik powiadomi Administratora o planowanym braku dostępu do poczty elektronicznej lub wykaże, że nie miał takiego dostępu w danej chwili z przyczyn od niego niezależnych.
3. Użytkownicy mogą zamieszczać w serwisie zdjęcia, obrazy, przy czym robią to na własną odpowiedzialność. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania prawa w tym praw autorskich i pokrewnych.
4. Zakazuje się zamieszczania reklam w treściach prezentowanych przez Użytkowników. Świadczenie usług reklamowych w serwisie odbywa się na podstawie odrębnych umów.
5. Serwis nie chroni zamieszczanych treści, zdjęć, obrazów przed kopiowaniem. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści spornych.
6. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Serwisie.
7. Użytkownik nie może udostępniać swojego konta osobom trzecim, jak również korzystać z kont innych Użytkowników.
8. Użytkownikowi nie wolno podejmować działań zakłócających pracę lub dostępność Serwisu.
9. Serwis propaguje zasady tolerancji i wysokiej kultury komunikacji międzyludzkiej. Zakazane jest umieszczanie przez Użytkownika w Serwisie treści sprzecznych z prawem oraz dobrymi obyczajami a także poniżanie i wyśmiewanie innych użytkowników. Zakazane jest umieszczanie treści naruszających prawa osób trzecich, w tym ich prawa autorskie i dobra osobiste.
10. Treści Użytkowników umieszczane są w Serwisie automatycznie i nie są przez Administratora monitorowane. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za takie treści Użytkowników.
11. Administrator ma prawo do usuwania treści starszych niż 3 miesiące.
V Usługi
1. Serwis oferuje usługi bezpłatne i płatne, automatyczne i wymagające kontaktu z przedstawicielem handlowym. Usługi płatne automatyczne są oznaczone jasną informacją z automatycznym wyliczeniem ceny usługi i wymagają realizacji płatności elektronicznych. Usługi płatne wymagające kontaktu z przedstawicielem handlowym to usługi reklamowe na portalu.

2. Zamieszczanie ogłoszeń w Tygodniku Strefa Mińsk przez funkcjonalności strony www (zakładka Ogłoszenia) jest możliwe tylko wtedy gdy treść i płatność zostanie przesłana do godziny 15.00 dnia w którym jest zamykane bieżące wydanie.
V Cennik
1. Korzystanie z Usług przez Użytkownika jest bezpłatne, wyłączając usługi płatne, które w jasny sposób określają cenę za korzystanie z danej usługi i wymagają akceptacji przez Użytkownika.
2. Szczegółowy cennik znajduje się w Ogólnych Warunkach Reklamy (OWR)
VI. Polityka prywatności

Treść polityki prywatności znajduje się tu kliknij tu >>> 

VII. Odpowiedzialność
1. Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość świadczonych Usług i działania Serwisu, jednakże Administrator nie gwarantuje, że Serwis wolny jest od wad.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w świadczeniu Usług lub dostępności Serwisu; przerwy techniczne związane są m.in. z konserwacją, ulepszaniem lub aktualizacją Serwisu, a także awariami infrastruktury technicznej.
3. Administrator dołoży wszelkich starań, aby przerwy techniczne trwały możliwie krótko, a także, aby poinformować z wyprzedzeniem o planowanych przerwach technicznych.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Serwisu z przyczyn pozostających poza kontrolą Administratora, w szczególności wskutek siły wyższej, awarii sprzętu, niewłaściwego działania sieci telekomunikacyjnej lub działania osób trzecich.
5. Wyłączona jest odpowiedzialność Administratora za utracone korzyści.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Użytkownika i wszelkich treści przez niego wprowadzonych; każdy Użytkownik zobowiązany jest do sporządzenia kopii takich danych we własnym zakresie.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie przez Użytkownika danych dostępowych do Serwisu osobom trzecim.
8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z prawem oraz za konsekwencje prawne wszelkich działań podejmowanych przez Użytkownika przy wykorzystaniu Serwisu. W szczególności Administrator nie jest stroną umów lub innych stosunków prawnych powstających pomiędzy Użytkownikiem a innymi osobami korzystającymi z Serwisu.
VIII. Rozwiązanie umowy
1. Użytkownik może rozwiązać umowę o korzystanie z Serwisu w każdej chwili przesyłając wiadomość e-mail do Administratora.
2. Administrator może rozwiązać umowę z Użytkownikiem za 1-miesięcznym wypowiedzeniem przesyłając wiadomość e-mail do Użytkownika.
3. Administrator ma w szczególności prawo rozwiązać umowę z Użytkownikiem w przypadku, gdy Użytkownik nie zalogował się do Serwisu przez co najmniej 90 dni.
4. W przypadku naruszenia przez Użytkownika regulaminu, Administrator ma prawo zawiesić czasowo, jednorazowo lub wielokrotnie, dostęp Użytkownika do Serwisu poprzez uniemożliwienie zalogowania się. W przypadku drugiego lub kolejnego naruszenia Regulaminu Administrator ma prawo rozwiązać umowę z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym.
5. Po rozwiązaniu umowy i zakończeniu jej obowiązywania Administrator usunie konto Użytkownika. Po usunięciu konta zostaną usunięte dane o Użytkowniku, jednakże treści wpisane przez Użytkownika w Serwisie będą nadal widoczne i nie zostaną usunięte.
6. Postanowienia pkt 3 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z celem działania Serwisu
7. Rezygnacja ze zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach Serwisu jest jednoznaczne z rozwiązaniem przez Użytkownika umowy korzystania z Serwisu i wiąże się z koniecznością usunięcia konta użytkownika.
IX. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać przez formularz kontaktowy lub emailem na adres: biuro@strefaminsk.pl
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, telefon, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia.
X. Zmiana regulaminu i postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie i jest zawsze dostępny w zakładce „Regulamin”.
2. O każdej zmianie regulaminu Użytkownicy będą poinformowani poprzez wysłanie informacji na adres e-mail podany podczas rejestracji.
3. W przypadku wprowadzenia zmiany Regulaminu Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o korzystanie z Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie , w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia. Brak wypowiedzenia umowy w tym terminie jest równoznaczny z akceptacją zmienionego regulaminu.
4. Administrator może przenieść prawa lub obowiązki wynikające z umów zawartych z Użytkownikami na inny podmiot.
5. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest jednoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

 • zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
 • dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Serwisu;
 • wszelkie dane osobowe wpisane w formularzu rejestracyjnym a także zmienione w okresie późniejszym, są prawdziwe, zgodne z prawem, nie naruszają praw osób trzecich;
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora wpisanych w formularzu rejestracyjnym oraz zmienionych w okresie późniejszym, moich danych osobowych w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu;
 • zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego fakultatywnie w Serwisie w celu dostarczania pełnych funkcjonalności Serwisu (w tym głównie prezentacji innym Użytkownikom Usług) w zależności od indywidualnych ustawień Użytkownika,
 • wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany podczas rejestracji adres poczty email informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu;
 • jestem świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie za umieszczenie w Serwisie danych osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia;
 • akceptuję i zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem wynikającym z postanowień Regulaminu;
 • akceptuję i wyrażam zgodę na usunięcie przez Administratora w szczególności umieszczanych przeze mnie w Serwisie danych, które naruszają prawo lub dobre obyczaje,
 • akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne, w szczególności podyktowane względami technicznymi lub prawnymi, modyfikowanie lub usuwanie przez Administratora wyglądu całego Serwisu a także umieszczania w ramach Serwisu informacji, okien, banerów, reklam;
 • w trosce o jakość i poziom Serwisu, akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne ustalanie przez Administratora zawartości Serwisu, w tym także na usuwanie i modyfikowanie danych oraz Usług w Serwisie, uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Serwisu, zaprzestania prowadzenia Serwisu, a także Usług, przeniesienia praw do Serwisu oraz na podjęcie wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem.

6. Serwis, a w szczególności rozwiązania technologiczno – programistyczne (kody źródłowe, zastosowane algorytmy) oraz wybór i układ zawartych w Serwisie informacji i materiałów, a także ich forma prezentacji, stanowią własność Administratora (z zastrzeżeniem elementów Serwisu, które stanowią odrębną własność intelektualną osób trzecich) i nie mogą być kopiowane lub powielane.
7. Wszelkie spory związane z Usługami świadczonymi w Serwisie na podstawie niniejszego regulaminu rozstrzygane będą przez polskie sądy powszechne.
8. Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu.

Znajdź nas na Facebooku
TYGODNIK STREFA MIŃSK
adres biura:
ul. Warszawska 161 (1 piętro)
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. + 48 724 822 000
e-mail: reklama@strefaminsk.pl
lub e-mail: biuro@strefaminsk.pl
projekt graficzny: E-HO - agencja reklamowa - Mińsk Mazowieckikodowanie, system zarządzania