Tygodnik Strefa Mińsk NR 31/32 (387/388)

KONKURS FB! Do wygrania bilety na „ Atrakcyjny pozna panią...“

Drodzy Czytelnicy! Do wygrania na profilu Facebook 2 podwójne wejściówki na „ Atrakcyjny pozna panią...“, który odbędzie się 07.10.2017 o godz. 17.00 oraz 19.30 w MSA w Mińsku Mazowieckim.

Opublikowano: 28 Września 2017, Czwartek, 12:05
Autor: admin
 0 0 0

Drodzy Czytelnicy! Mamy dla was KONKURS! Do wygrania 2 podwójne wejściówki na komedię teatralną „ Atrakcyjny pozna panią...“, który odbędzie się 07.10.2017 o godz. 17.00 oraz 19.30 w Miejskiej Szkole Artystycznej w Mińsku Mazowieckim. Konkurs zostanie ogłoszony na naszym profilu https://www.facebook.com/StrefaMinsk.

Spośród uczestników wyłonimy 2 zwycięzców (dwie podwójne wejściówki). Zwycięzców wybierzecie Wy, czyli Czytelnicy. O zwycięstwie zdecyduje największa ilość like'ów/polubień cytatu z polskich komedii. DO DZIEŁA! Konkurs potrwa do końca weekendu (do północy). Ogłoszenie wyników w poniedziałek. CZAS START!

 

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK/STREFA MIŃSK Z DNIA 28.09.2017 r.

I. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook, na profilu StrefaMinsk.pl jest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Strefa M , z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Świętokrzyska 5, 05-300 Mińsk Mazowiecki, REGON: 142961258, NIP: 822-233-49-06 (dalej „Organizator”).

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.

Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem https://www.facebook.com/StrefaMinsk.

Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook. Administrator promocji korzysta z serwisu Facebook do administrowania promocją na własną odpowiedzialność.

Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.

II. Uczestnik konkursu

Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

Uczestnik oświadcza, że:

a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią procedury odbioru nagrody i go w pełni akceptuje;

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

g) Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych, pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków rodziny uznaje się wstępnych.

III. Nagrody dla Uczestników

Nagrodami (dalej: „Nagrody”) w konkursie są towary wymienione w treści Konkursu opublikowanego na portalu Facebook, na profilu StrefaMinsk.pl

IV. Miejsce, czas i zasady Konkursu

Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na profilu strefaminsk.pl.

Termin obowiązywania Konkursu został określony w treści postu konkursowego na portalu Facebook na profilu strefaminsk.pl.

V. Zasady uczestnictwa w Konkursie

Zadaniem Uczestnika jest napisanie ulubionego cytatu z polskiej komedii fabularnej (dalej „cytat”)

Cytat należy umieścić jako komentarz pod postem konkursowym na stronie https://www.facebook.com/StrefaMinsk.

Każdy Uczestnik może zamieścić dowolną ilość komentarzy.

Nagrodę otrzyma 2 uczestników:

Zwycięzcą zostaną osoby, które spośród uczestników otrzymają najwięcej „like'ów/polubień” cytatu wskazanego w komentarzu.

Organizator ogłosi zwycięzcę na fanpage’u Strefa Mińsk pod adresem: www.facebook.com/StrefaMinsk.

Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem www.facebook.com/StrefaMinsk.

Organizator nie wymusza na uczestnikach udostępniania konkursu na swojej osi czasu lub osi znajomych. Nie jest koniecznością również polubienie fanpage'u Organizatora ani nakłanianie znajomych do oddawania głosów.

VI. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród

Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, potwierdzenie swojej pełnoletniości poprzez zamieszczenie komentarza oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w pkt. V Regulaminu.

Informacje o przyznaniu nagrody zostaną opublikowane w osobnym poście na fanpage’u www.facebook.com/StrefaMinsk

Warunkiem odebrania przez wyróżnionych Uczestników nagrody jest przesłanie w ciągu 24 godzin na fanpage`u www.facebook.com/StrefaMinsk.pl wiadomości prywatnej z decyzją o skorzystaniu z wejściówek i ich odbiór w ciągu kolejnych 48 godzin.

Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. V, przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

Przyznane w konkursie nagrody będą do odbioru w biurze Organizatora, tj. ul. Warszawska 161/8 I piętro w Mińsku Mazowieckim lub w innym punkcie wskazanym przez Organizatora.

Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.

Jeden uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.

VII. Zakres odpowiedzialności Organizatora

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika.

Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia

weryfikacji wieku;

f) nie ukończyli 18 lat.

g) publikują treści których nie są autorem.

VIII. Prawa autorskie

Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

IX. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: „paulina.kalinowska@strefaminsk.pl” i/lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem www.facebook.com/StrefaMinsk i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.

Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.

Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.

X. Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.09.2017 r. do odwołania.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.strefaminsk.pl .

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze!
Znajdź nas na Facebooku
TYGODNIK STREFA MIŃSK
adres biura:
ul. Warszawska 161 (1 piętro)
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. + 48 724 822 000
e-mail: reklama@strefaminsk.pl
lub e-mail: biuro@strefaminsk.pl
projekt graficzny: E-HO - agencja reklamowa - Mińsk Mazowieckikodowanie, system zarządzania