Tygodnik Strefa Mińsk NR 29/30 (385/386)

Konkurs - do wygrania bilety na spektakl "Pikantni"

Drodzy Czytelnicy! Mamy dla was weekendowy KONKURS!

Opublikowano: 26 Maja 2017, Piątek, 16:38
Autor: admin
 0 0 0

Drodzy Czytelnicy! Mamy dla was weekendowy KONKURS! Do wygrania 3 podwójne wejściówki na spektakl „Pikantni”, który odbędzie się 9 czerwca 2017 o godz. 17 w MSA w Mińsku Maz. Konkurs zostanie ogłoszony na naszym profilu https://www.facebook.com/StrefaMinsk.

Spośród uczestników wyłonimy 3 zwycięzców. Pierwszego zwycięzce wybierze Redakcja Tygodnika. Dwóch pozostałych zwycięzców wybierzecie Wy, czyli Czytelnicy. O zwycięstwie zdecyduje największa ilość like'ów/polubień rymowanki. DO DZIEŁA! Konkurs potrwa do końca weekendu (do północy). Ogłoszenie wyników w poniedziałek. CZAS START!

 

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK/STREFA MIŃSK Z DNIA 26.05.2017 r.

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook, na profilu StrefaMinsk.pl jest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Strefa M , z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Świętokrzyska 5, 05-300 Mińsk Mazowiecki, REGON: 142961258, NIP: 822-233-49-06 (dalej „Organizator”).

 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

 3. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

 4. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.

 5. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem https://www.facebook.com/StrefaMinsk.

 6. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook. Administrator promocji korzysta z serwisu Facebook do administrowania promocją na własną odpowiedzialność.

 7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

 8. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.

II. Uczestnik konkursu

 1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

 2. Uczestnik oświadcza, że:

a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią procedury odbioru nagrody i go w pełni akceptuje;

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

g) Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych, pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków rodziny uznaje się wstępnych.

III. Nagrody dla Uczestników

Nagrodami (dalej: „Nagrody”) w konkursie są towary wymienione w treści Konkursu opublikowanego na portalu Facebook, na profilu StrefaMinsk.pl

IV. Miejsce, czas i zasady Konkursu

 1. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na profilu strefaminsk.pl.

 2. Termin obowiązywania Konkursu został określony w treści postu konkursowego na portalu Facebook na profilu strefaminsk.pl.

V. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Zadaniem Uczestnika jest napisanie autorskiej krótkiej formy literackiej (max. 4 wersowej rymowanki, krótkiego wierszyka, fraszki, cytatu, przemyślenia) na temat małżeństwa. (dalej „rymowanka”)

 2. Rymowankę należy umieścić jako komentarz pod postem konkursowym na stronie https://www.facebook.com/StrefaMinsk.

 3. Każdy Uczestnik może zamieścić dowolną ilość komentarzy.

 4. Nagrodę otrzyma 3 uczestników:

 • Pierwszy zwycięzca, będący autorem najlepszej rymowanki, zostanie wybrany przez Organizatora.,

 • Drugi i Trzeci zwycięzca to osoby, które spośród uczestników otrzymają najwięcej „like'ów/polubień” swojej rymowanki.

 1. Organizator ogłosi zwycięzcę na fanpage’u Strefa Mińsk pod adresem: www.facebook.com/StrefaMinsk.

 2. Wysłanie rymowanki przez Uczestnika jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych (niewyłącznej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) jak również zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie dołączonej treści na wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści;

 3. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wybranym Uczestnikom nagród określonych w pkt. IV. Zwycięzców wybiera powołane przez Organizatora jury składające się z pracowników Organizatora. Osoby należące do jury wybierają zwycięzców i nie są w żaden sposób powiązane z uczestnikami konkursu ani same nie biorą w nim udziału.

 1. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem www.facebook.com/StrefaMinsk.

 2. Organizator nie wymusza na uczestnikach udostępniania konkursu na swojej osi czasu lub osi znajomych. Nie jest koniecznością również polubienie fanpage'u Organizatora ani nakłanianie znajomych do oddawania głosów.

VI. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, potwierdzenie swojej pełnoletniości poprzez zamieszczenie komentarza oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w pkt. V Regulaminu.

 2. Informacje o przyznaniu nagrody zostaną opublikowane w osobnym poście na fanpage’u www.facebook.com/StrefaMinsk

 3. Warunkiem odebrania przez wyróżnionych Uczestników nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin na fanpage`u www.facebook.com/StrefaMinsk.pl wiadomości prywatnej z następującymi danymi: imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy.

 4. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. V, przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

 5. Przyznane w konkursie nagrody będą do odbioru w biurze Organizatora, tj. ul. Warszawska 161/8 I piętro w Mińsku Mazowieckim.

 6. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

 7. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.

 8. Jeden uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.

VII. Zakres odpowiedzialności Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia

weryfikacji wieku;

f) nie ukończyli 18 lat.

g) publikują treści których nie są autorem.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora i Fundatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

IX. Prawa autorskie

Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

X. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: „paulina.kalinowska@strefaminsk.pl” i/lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem www.facebook.com/StrefaMinsk i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.

 2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.

 3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

 4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.05.2016 r. do odwołania.

 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.strefaminsk.pl .

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze!
Znajdź nas na Facebooku
TYGODNIK STREFA MIŃSK
adres biura:
ul. Warszawska 161 (1 piętro)
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. + 48 724 822 000
e-mail: reklama@strefaminsk.pl
lub e-mail: biuro@strefaminsk.pl
projekt graficzny: E-HO - agencja reklamowa - Mińsk Mazowieckikodowanie, system zarządzania