Tygodnik Strefa Mińsk NR 17/18 (373/374)

Nasze prawa i obowiązki w urzędzie cz. 17

Postępowanie uproszczone obejmuje, poza zaświadczeniami, również postępowanie w sprawie skarg i wniosków. Należy pamiętać, że prawo składania skarg jest realizowane na zasadach określonych w dziale VIII KPA.

Opublikowano: 4 Marca 2014, Wtorek, 13:29
Autor: admin
 0 0 0

Postępowanie uproszczone obejmuje, poza zaświadczeniami, również postępowanie w sprawie skarg i wniosków. Należy pamiętać, że prawo składania skarg jest realizowane na zasadach określonych w dziale VIII KPA. Z tego wynika, że do postępowania w sprawie skargi powszechnej nie stosuje się pozostałych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Uprawnienia wnioskodawcy niezadowolonego ze sposobu załatwienia wniosku obejmuje również prawo wniesienia skargi W przypadku niezałatwienia wniosku w terminie 1 miesiąca, możemy wnieść skargę w trybie określonym w rozdziale 2 wymienionego działu.
Treść zawiadomienia o sposobie załatwienia wniosku lub skargi (art. 238 i 247 kpa) zawiera oznaczenie organu, od którego pochodzi, jak również wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona oraz w przypadku odmownego załatwienia skargi lub wniosku, uzasadnienie faktyczne i prawne. W obu przypadkach zawiadomienie powinno być również opatrzone podpisem osoby upoważnionej do załatwienia skargi zawierającej: imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe.
W postępowaniu występują również szczególne sposoby postępowania ze skargą. W sytuacji, gdy została ona złożona w sprawie indywidualnej, która nie była i nie jest przedmiotem postępowania administracyjnego, a wniosła ją strona, następuje wszczęcie postępowania. W przypadku, gdy pochodzi od innej osoby, może spowodować wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu, chyba że przepisy wymagają do wszczęcia postępowania żądania strony. W sprawie, w której wydano decyzję ostateczną zależnie od jej treści uważa się, że może ona dotyczyć żądania wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji, uchylenia lub zmiany.
Ponadto kodeks wylicza obowiązki organu w postępowaniu wnioskowym. Należą do nich:
1. przyjęcie wniosku przez organy (państwowe, samorządowe, organizacji samorządowych) w ustalonych przez siebie dniach i godzinach, dostosowanych do potrzeb ludności oraz przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy. Dodatkowo, kierownicy organów wymienionych obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu.
2. przekazanie wniosku w przypadku niewłaściwości.
3. w przeciągu 7 dni przekazanie go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę. Załatwienie wniosku bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
4. zawiadomienie wnioskodawcy (posła, senatora lub radnego) w terminie 14 dni od dnia wniesienia lub przekazania skargi o przekazaniu wniosku do organu właściwego; o sposobie załatwienia wniosku; o czynnościach podjętych w celu rozpatrzeniu wniosku i przewidywanym terminie jego załatwienia; w przypadku niemożliwości załatwienia sprawy w terminie o stanie rozpatrzenia wniosku, a to w sytuacji gdy załatwienie wniosku wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień.
Niestety, ocena prawidłowości prowadzenia postępowania skargowego w trybie przepisów działu VIII KPA nie podlega jednak kontroli sądu administracyjnego. Zainteresowanemu podmiotowi nie przysługuje bowiem prawo do zaskarżenia niesatysfakcjonującej odpowiedzi. Podobnie uchwała organu jednostki samorządu terytorialnego podjęta na podstawie art. 221 i następne KPA w trybie skarg i wniosków nie jest uchwałą, ani też jakimkolwiek innym aktem mieszczącym się w zakresie kontroli działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne.

Bartosz Mendyk
doktorant prawa, ekspert przy komisjach sejmowych, właściciel kancelarii Ius Europae.

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze!
Znajdź nas na Facebooku
TYGODNIK STREFA MIŃSK
adres biura:
ul. Warszawska 161 (1 piętro)
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. + 48 724 822 000
e-mail: reklama@strefaminsk.pl
lub e-mail: biuro@strefaminsk.pl
projekt graficzny: E-HO - agencja reklamowa - Mińsk Mazowieckikodowanie, system zarządzania