Tygodnik Strefa Mińsk NR 17/18 (373/374)

Nasze prawa i obowiązki w urzędzie cz. 16

Procedura wydawania zaświadczeń podlega przepisom działu VII kodeksu postępowania administracyjnego. Oznacza to, że posiada ona własne normy i przepisy, jest więc specyficznym rodzajem postępowania ogólnego – bardziej uproszczonym i odformalizowanym.

Opublikowano: 18 Lutego 2014, Wtorek, 13:25
Autor: admin
 0 0 0

Procedura wydawania zaświadczeń podlega przepisom działu VII kodeksu postępowania administracyjnego. Oznacza to, że posiada ona własne normy i przepisy, jest więc specyficznym rodzajem postępowania ogólnego – bardziej uproszczonym i odformalizowanym.

Tryb wydawania zaświadczenia zawsze jest taki sam: organ administracji publicznej wydaje je na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie, gdy przepis prawa wymaga potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego. Podobnie, gdy osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonego stanu faktycznego lub prawnego. Oba przypadki wynikają z prowadzonej przez urząd ewidencji, rejestrów lub innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.
Orzecznictwo sądów administracyjnych potwierdza, że „postępowanie dotyczące wydawania zaświadczeń jest postępowaniem odformalizowanym, w którym organ nie ma kompetencji do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Jego zadaniem jest jedynie potwierdzenie faktu wynikającego z ewidencji. [...] Nie może prowadzić do dokonywania jakichkolwiek ocen, w tym prawnych, odnośnie informacji będących w dyspozycji organu”. W kolejnym orzeczeniu sąd stwierdził, że „[…] w żadnym wypadku nie można przyjąć, aby w ramach koniecznego postępowania wyjaśniającego mieściło się przeprowadzanie szczegółowej analizy dokumentów”.
W zakresie terminu wydania zaświadczenia kodeks mówi, że powinno następować to bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni. Niestety w urzędach nagminna jest praktyka ustalania maksymalnego terminu, co ma się to nijak do zasady szybkości postępowania. Przewlekanie więc stało się praktyką. Orzecznictwo potwierdza, że „zwłoka organu w wydawaniu zaświadczenia nie może być zwalczana w drodze zażalenia, o którym mowa w art. 37 kodeksu postępowania administracyjnego, gdyż ten środek zaskarżenia przysługuje w przypadku bezczynności w przedmiocie załatwienia sprawy administracyjnej, natomiast art. 52 § 3 PostAdmU dotyczy jedynie zaskarżenia wydanych już aktów i dokonanych czynności, nie zaś bezczynności organu w takich sprawach. Bezczynność w zakresie wydania zaświadczenia zainteresowany może skarżyć, wnosząc wprost do sądu administracyjnego, bez konieczności wyczerpywania środków zaskarżenia, których w tego rodzaju sprawach ustawodawca nie wprowadził”.
Rozstrzygnięciem jest wydanie zaświadczenia o określonej treści lub odmowa wydania zaświadczenia w ogóle lub o żądanej treści. Odmowa następuje w drodze postanowienia. Osobie ubiegającej się przysługuje zażalenie. Warto też wiedzieć, że organ nie może żądać zaświadczenia w sytuacji, gdy fakty: 1) znane są one organowi z urzędu, 2) możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie: a) posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych, b) rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, c) wymiany informacji z innym podmiotem publicznym na zasadach określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, d) przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych (dowodu osobistego, dowodów rejestracyjnych i innych).
Pamiętajmy też, że zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, gdy żaden przepis nie wymaga przedstawienia zaświadczenia, organ administracji publicznej odbiera od strony postępowania na jej wniosek oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania (art. 75 § 2).

Bartosz Mendyk
doktorant prawa, ekspert przy komisjach sejmowych, właściciel kancelarii Ius Europae.

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze!
Znajdź nas na Facebooku
TYGODNIK STREFA MIŃSK
adres biura:
ul. Warszawska 161 (1 piętro)
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. + 48 724 822 000
e-mail: reklama@strefaminsk.pl
lub e-mail: biuro@strefaminsk.pl
projekt graficzny: E-HO - agencja reklamowa - Mińsk Mazowieckikodowanie, system zarządzania