Tygodnik Strefa Mińsk NR 17/18 (373/374)

Nasze prawa i obowiązki w urzędzie cz. 15.

Fundamentalną zasadą procedury administracyjnej jest trwałość decyzji administracyjnych. Naruszenie jej uznawane jest za rażące naruszenie prawa. W określonych sytuacjach możliwe jest jednak stwierdzenie nieważności decyzji.

Opublikowano: 7 Lutego 2014, Piątek, 13:19
Autor: admin
 0 0 0

Fundamentalną zasadą procedury administracyjnej jest trwałość decyzji administracyjnych. Naruszenie jej uznawane jest za rażące naruszenie prawa. W określonych sytuacjach możliwe jest jednak stwierdzenie nieważności decyzji.

Kodeks wymienia konkretne sytuacje, które powodują zastosowanie omawianego środka prawnego. Zgodnie z art. 156 k.p.a. organ stwierdza nieważność decyzji , gdy: 1) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości, 2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, 3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną, 4) została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie, 5) była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały, 6) w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą, 7) zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.
Ponadto nie stwierdza się nieważności w przypadkach wymienionych w pkt 1, 3, 4 i 7, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także, gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne.
W praktyce sądowej znaczenie ma zdefiniowanie czym jest rażące naruszenie prawa? Pomimo uchwalenia „ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa” w polskim prawie nie znajduje się taka definicja. Z różnych względów zdefiniowanie pojęcia „rażące naruszenie prawa” zostawiono rozstrzygającym sądom. Sprawa jest tym bardziej skomplikowana, że rażące naruszenie prawa nie jest równoznaczne z „oczywistym naruszeniem prawa”. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjęło zasadę, wedle której określa się ją jako oczywiste naruszenie przepisu prawa, a przy tym takie, które koliduje z zasadą praworządnego działania organów administracji publicznej w demokratycznym państwie prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Oczywiście, nieważność może nastąpić przez naruszenie przepisów prawa materialnego oraz prawa proceduralnego. Przyjmuje się jednak, że przypisanie decyzji wady nieważności w przypadku naruszenia przepisów proceduralnych dopuszczalne jest wyłącznie, gdy naruszenie tych przepisów ma charakter rażący i pozostaje w związku z ostatecznym rozstrzygnięciem sprawy.
Wyeliminowanie decyzji ze skutkiem wstecznym oznacza ingerencję w sferę praw przyznanych już wcześniej adresatowi decyzji administracyjnej i prowadzi do pozbawienia nabytych już uprawnień. Pociąga za sobą wyeliminowanie z mocą wsteczną z obrotu prawnego orzeczenia, które w obrocie tym już funkcjonowało i mogło wywrzeć określone skutki prawne, ekonomiczne i społeczne. Z tych wszystkich względów powszechnie aprobowany jest postulat restrykcyjnej wykładni przesłanek dających podstawę do stwierdzenia nieważności, nakazującej w sposób wyważony uwzględniać interesy podmiotów, które nabyły prawa z decyzji, podlegającej ocenie w postępowaniu nieważnościowym.

Bartosz Mendyk
doktorant prawa, ekspert przy komisjach sejmowych, właściciel kancelarii Ius Europae.

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze!
Znajdź nas na Facebooku
TYGODNIK STREFA MIŃSK
adres biura:
ul. Warszawska 161 (1 piętro)
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. + 48 724 822 000
e-mail: reklama@strefaminsk.pl
lub e-mail: biuro@strefaminsk.pl
projekt graficzny: E-HO - agencja reklamowa - Mińsk Mazowieckikodowanie, system zarządzania