Tygodnik Strefa Mińsk NR 1/2 389/390

Nasze prawa i obowiązki w urzędzie cz. 14

Decyzje, np. o pozwoleniu na budowę, o zameldowaniu, czy o wydaniu koncesji są przykładami rozpatrzenia sprawy w urzędach i kończą postępowania administracyjne w pierwszej instancji.

Opublikowano: 11 Grudnia 2013, Środa, 13:15
Autor: admin
 0 0 0

Decyzje, np. o pozwoleniu na budowę, o zameldowaniu, czy o wydaniu koncesji są przykładami rozpatrzenia sprawy w urzędach i kończą postępowania administracyjne w pierwszej instancji. W sytuacji gdy nie jesteśmy zadowoleni z ich rozstrzygnięcia, przysługuje nam odwołanie.

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego podkreśla się, że tryb odwoławczy ma w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.) pierwszeństwo przed pozostałymi środkami nadzoru. Tym bardziej warto korzystać z tego środka prawnego, gdyż, wg k.p.a., organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że rażąco narusza ona prawo lub interes społeczny (czyli bardzo rzadko).
Co do zasady, decyzja administracyjna powinna zawierać pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie. A jeśli od decyzji może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego – pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi. Nasze prawa bronione są w znacznym stopniu, ponieważ błędne pouczenie w decyzji, co do prawa odwołania albo wniesienia powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego, nie może szkodzić stronie, która zastosowała się do tego pouczenia.
Odwołanie wnosi się do organu wyższego szczebla za pomocą urzędu, który wydał decyzję. Oznacza to, że np. organem właściwym do rozpoznania odwołania od decyzji wójta lub starosty będzie samorządowe kolegium odwoławcze (w Siedlcach).
Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia nam decyzji, a gdy została ona ogłoszona ustnie – od dnia ogłoszenia jej stronie. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania, decyzja nie ulega wykonaniu. Pamiętajmy też, że wniesienie odwołania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji, chyba, że został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności (organ odwoławczy może w uzasadnionych przypadkach wstrzymać natychmiastowe wykonanie decyzji), wtedy podlega ona natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy. Ponadto, decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron. O wniesieniu odwołania organ administracji publicznej zawiadomi strony.
Jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony, a urząd uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. Omawiane prawo przysługuje również stronom, gdy odwołanie wniosła jedna ze stron, a pozostałe strony wyraziły zgodę na uchylenie lub zmianę decyzji zgodnie z żądaniem odwołania. Warto też wiedzieć, że organ odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony lub z urzędu dodatkowe postępowanie, aby uzupełnić dowody i materiały w sprawie, albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję.
W wyniku postępowania organ odwoławczy wydaje decyzję, w której: utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję, albo uchyla ją w całości lub w części i w tym zakresie orzeka, co do istoty sprawy. Może również, uchylając decyzję, umorzyć postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części. Może także umorzyć postępowanie odwoławcze.
Organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania. A konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Przekazując sprawę, organ powinien wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.

Bartosz Mendyk
doktorant prawa, ekspert przy komisjach sejmowych, właściciel kancelarii Ius Europae.

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze!
Znajdź nas na Facebooku
TYGODNIK STREFA MIŃSK
adres biura:
ul. Warszawska 161 (1 piętro)
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. + 48 724 822 000
e-mail: reklama@strefaminsk.pl
lub e-mail: biuro@strefaminsk.pl
projekt graficzny: E-HO - agencja reklamowa - Mińsk Mazowieckikodowanie, system zarządzania