Tygodnik Strefa Mińsk NR 17/18 (373/374)

Nasze prawa i obowiązki w urzędzie cz. 13

Postanowienie administracyjne jest drugim, po decyzji, aktem wydawanym przez urzędy. Ale postanowienie, w przeciwieństwie do decyzji, nie rozstrzyga sprawy co do jej meritum, a wyłącznie tzw. kwestie wypadkowe, które mogą wyniknąć w trakcie postępowania.

Opublikowano: 5 Grudnia 2013, Czwartek, 13:08
Autor: admin
 0 0 0

Postanowienie administracyjne jest drugim, po decyzji, aktem wydawanym przez urzędy. Ale postanowienie, w przeciwieństwie do decyzji, nie rozstrzyga sprawy co do jej meritum, a wyłącznie tzw. kwestie wypadkowe, które mogą wyniknąć w trakcie postępowania.

Postanowienie administracyjne musi obowiązkowo zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, albo innych osób biorących udział w postępowaniu, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, pouczenie, czy i w jakim trybie mamy prawo złożyć na nie zażalenie lub skargę do sądu administracyjnego, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania postanowienia.
W przeciwieństwie do decyzji administracyjnych, postanowienie nie musi zawierać uzasadnienia. Choć przepisy przewidują, że uzasadnienie musi się znaleźć w dwóch sytuacjach, gdy: możemy na nie złożyć zażalenie lub skargę do sądu administracyjnego oraz gdy wydane zostało na skutek zażalenia na postanowienie.
W przypadku, gdy postanowienie zostało wydane, przez organ kolegialny, to zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego musi być ono podpisane przez wszystkich jego członków. Taka sytuacja, poza postanowieniami Samorządowego Kolegium Odwoławczego może wystąpić wystąpić, np. w Urzędzie Patentowym.
Zgodnie z art. 125 k.p.a. postanowienie musi być doręczone w formie pisemnej lub elektronicznej. W określonych sytuacjach, może być ono ogłoszone w formie ustnej, ale tylko wtedy, jeżeli przemawia za tym interes strony, a przepisy prawa nie stoją temu na przeszkodzie. W takiej sytuacji przekazanie treści powinno być zaprotokołowane, łącznie ze wskazaniem motywów takiego działania.
Zdarzają się jednakże sytuacje, w których postępowanie administracyjne kończy sprawę – takim odstępstwem jest w szczególności postanowienie o zatwierdzeniu ugody. Ale warto wiedzieć, że zawarcie ugody między stronami nie kończy postępowania administracyjnego. Dlatego uzgodnione przez strony treści zawarte w ugodzie muszą zostać zatwierdzone przez urząd. I czynności tej dokonuje się w formie postanowienia. Dlatego w tej wyjątkowej sytuacji, postanowienie rozstrzyga sprawę, co do istoty.
Jednak najbardziej istotną różnicą pomiędzy decyzją, a postanowieniem jest charakter prawny i podstawa ich wydania. Jak pamiętamy, podstawą wydania decyzji jest relewantny przepis prawa materialnego, czyli np. ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych, prawo geodezyjne lub kartograficzne. Tymczasem podstawą do wydania postanowienia w postępowaniu administracyjnym jest k.p.a. Obie formy w postaci aktu władczego – jednostronnego. Środkiem prawnym przysługującym od wydanej decyzji w pierwszej instancji jest odwołanie, natomiast na postanowienie składa się zażalenie. A termin na złożenie zażalenia wynosi 7 dni.

Bartosz Mendyk
doktorant prawa, ekspert przy komisjach sejmowych, właściciel kancelarii Ius Europae.

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze!
Znajdź nas na Facebooku
TYGODNIK STREFA MIŃSK
adres biura:
ul. Warszawska 161 (1 piętro)
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. + 48 724 822 000
e-mail: reklama@strefaminsk.pl
lub e-mail: biuro@strefaminsk.pl
projekt graficzny: E-HO - agencja reklamowa - Mińsk Mazowieckikodowanie, system zarządzania