Tygodnik Strefa Mińsk NR 17/18 (373/374)

Nasze prawa i obowiązki w urzędzie cz. 12

Organ administracji publicznej załatwia daną sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Decyzje urzędu rozstrzygają sprawę, co do jej istoty w całości lub w części, albo w inny sposób kończą jej bieg w danej instancji.

Opublikowano: 27 Listopada 2013, Środa, 13:05
Autor: admin
 0 0 0

Organ administracji publicznej załatwia daną sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Decyzje urzędu rozstrzygają sprawę, co do jej istoty w całości lub w części, albo w inny sposób kończą jej bieg w danej instancji. W zależności od formy otrzymanej decyzji, przysługuje nam odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Decyzja, ze względu na doniosłość, jaką zajmuje w systemie postępowania administracyjnego, powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, do jakiej strony lub stron jest adresowana, podstawę prawną, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji. A jeżeli decyzja została wydana w formie dokumentu elektronicznego, musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi.
Powyższe elementy należy rozpatrywać w kontekście ogólnych zasad postępowania administracyjnego, czyli w kontekście zasady przekonywania, pogłębiania świadomości i kultury prawnej obywateli. W praktyce oznacza to, że np. powołanie się wyłącznie na określony artykuł danej ustawy, bez podania jego treści, będzie stać w sprzeczności z powyższymi zasadami. Podobnie ważne jest uzasadnienie faktyczne i prawne. Jeżeli uzasadnienie prawne jest tak skonstruowane, że przy zachowaniu dobrych chęci nie jesteśmy w stanie go zrozumieć, oznacza to, że być może mamy do czynienia z naruszeniami powyższych zasad.
Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno zawierać w szczególności fakty, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej. Z kolei uzasadnienie prawne powinno wyjaśniać podstawę prawną przesłanej nam decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa. Warto wiedzieć z orzecznictwa sądów administracyjnych, że pominięcie milczeniem niektórych dowodów, jakie przedstawiliśmy w sprawie, stanowi złamanie procedury administracyjnej. Organ nie może przemilczeć niewygodnych dla siebie ustaleń. A jeśli się z nimi nie zgadza, musi uzasadnić, dlaczego im nie dał wiary i nie oparł się na nich. Z drugiej strony, można odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony. Nie dotyczy to jednak decyzji rozstrzygających sporne interesy stron oraz decyzji wydanych na skutek odwołania.
Pamiętajmy, że urząd doręcza decyzję stronom na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w zależności od formy, w jakiej wnioskowała strona. Ze względu na ograniczenia administracji, jest to zazwyczaj forma papierowa. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, jest nią związany od chwili jej doręczenia lub ogłoszenia, o ile kodeks nie stanowi inaczej.

Bartosz Mendyk
doktorant prawa, ekspert przy komisjach sejmowych, właściciel kancelarii Ius Europae.

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze!
Znajdź nas na Facebooku
TYGODNIK STREFA MIŃSK
adres biura:
ul. Warszawska 161 (1 piętro)
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. + 48 724 822 000
e-mail: reklama@strefaminsk.pl
lub e-mail: biuro@strefaminsk.pl
projekt graficzny: E-HO - agencja reklamowa - Mińsk Mazowieckikodowanie, system zarządzania