Tygodnik Strefa Mińsk NR 17/18 (373/374)

Nasze prawa i obowiązki w urzędzie cz. 11

Sposób naliczania i konieczność ponoszenia kosztów postępowania administracyjnego są wyznaczone przez kodeks. Jednak w pewnych rodzajach spraw, np. o rozgraniczenie nieruchomości, wszystkie strony są obciążane różnymi należnościami.

Opublikowano: 19 Listopada 2013, Wtorek, 13:00
Autor: admin
 0 0 0

Sposób naliczania i konieczność ponoszenia kosztów postępowania administracyjnego są wyznaczone przez kodeks. Jednak w pewnych rodzajach spraw, np. o rozgraniczenie nieruchomości, wszystkie strony są obciążane różnymi należnościami. Ta kontrowersyjna praktyka ma jednak swoje ważne uzasadnienie.

Według przepisów prawa stronę obciążają te koszty postępowania, które wyniknęły z winy strony oraz zostały poniesione w interesie lub na jej żądanie, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organów prowadzących postępowanie (właśnie to wzbudza kontrowersje w zakresie postępowania rozgraniczeniowego).
Ponadto, jeżeli nie wpłaciliśmy należności z tytułu opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy nam termin do wniesienia tych należności. Ale nie może on być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż czternaście. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną wpłacone, podanie zostanie nam zwrócone lub czynność uzależniona od opłaty zostanie zaniechana.
Jednocześnie z wydaniem decyzji urząd ustali w drodze postanowienia wysokość kosztów postępowania, osoby zobowiązane do ich poniesienia oraz termin i sposób ich zapłacenie. Warto wiedzieć, że na postanowienie w sprawie kosztów postępowania osoba zobowiązana do ich poniesienia może złożyć zażalenie.
Ostatecznie, wszelkie nie uiszczone w terminie opłaty i koszty postępowania oraz inne należności wynikające z tego postępowania podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.

Praktyka urzędów obciążająca po równo wszystkie strony postępowania rozgraniczeniowego, a więc również tę stronę, która zna granicę i nie chce jej ponownie wyznaczać, chociaż wzbudza kontrowersje, to wynika z aktualnej wykładni ustalonej przez Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów. Stosownie do niej: postępowanie administracyjne o rozgraniczenie nieruchomości toczy się nie tylko w interesie wnioskodawcy, czyli właściciela jednej z nieruchomości objętych rozgraniczeniem, który doprowadził do wszczęcia tego postępowania, ale również w interesie właścicieli pozostałych nieruchomości objętych sprawą. Dla wszystkich stron wyraża się bowiem interes w ustaleniu stabilnej granicy miedzy sąsiadującymi nieruchomościami. Oznacza to, że koszty postępowania o rozgraniczenie nieruchomości należy uznać za koszty poniesione w interesie wszystkich stron postępowania rozgraniczeniowego.

Mimo że orzeczenie NSA uważa się za kontrowersyjne, to jednak zamknęło ono długoletni spór, jaki istniał w systemie prawnym. Poprzednio można było znaleźć liczne orzeczenia Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz postulaty w literaturze prawniczej reprezentujące przeciwny pogląd. Nie mniej, z całą mocą należy podkreślić, że po tej uchwale praktyka organów administracji jest prawidłowa.

Bartosz Mendyk
doktorant prawa, ekspert przy komisjach sejmowych, właściciel kancelarii Ius Europae.

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze!
Znajdź nas na Facebooku
TYGODNIK STREFA MIŃSK
adres biura:
ul. Warszawska 161 (1 piętro)
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. + 48 724 822 000
e-mail: reklama@strefaminsk.pl
lub e-mail: biuro@strefaminsk.pl
projekt graficzny: E-HO - agencja reklamowa - Mińsk Mazowieckikodowanie, system zarządzania