Tygodnik Strefa Mińsk NR 17/18 (373/374)

Nasze prawa i obowiązki w urzędzie cz. 10

Sposób, w jaki organ administracji doręcza pisma, jest określony w kodeksie postępowania administracyjnego, zapewniając nam pewne prawa.

Opublikowano: 12 Listopada 2013, Wtorek, 12:53
Autor: admin
 0 0 0

Sposób, w jaki organ administracji doręcza pisma, jest określony w kodeksie postępowania administracyjnego, zapewniając nam pewne prawa. Kwestia jest tym bardziej istotna, gdyż od momentu doręczenia, zaczynają biec terminy na podjęcie różnych działań.

Pisma doręcza się stronie, albo jej przedstawicielowi. Jeżeli mamy ustanowionego pełnomocnika, wtedy pisma doręcza się jemu. Jednak, gdy ustanowiono kilku pełnomocników, pisma doręcza się tylko jednemu z nich – możemy go wskazać. Warto wiedzieć, że Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) uważa, że jednoczesne doręczenie pisma stronie i pełnomocnikowi wywołuje jedynie ten skutek, że strona jest poinformowana o treści pisma, natomiast bieg terminu do wniesienia, np. odwołania rozpoczyna się z datą skutecznego doręczenia pisma pełnomocnikowi. Doręczenie pisma osobie, która nie jest pełnomocnikiem strony, nie wywołuje skutków prawnych. Podobnie, jak doręczenie pisma osobie niebędącej pełnomocnikiem strony postępowania, choćby to był członek rodziny pełnomocnika, nie może być uznane za doręczenie zgodne z art. 40 § 2 k.p.a. Z kolei w innym postanowieniu NSA stwierdził, że jeżeli pełnomocnictwo wygasa z chwilą jego wypowiedzenia, to przez analogię trzeba przyjąć, że wobec organu wypowiedzenie pełnomocnictwa uzyskuje skutek prawny dopiero z momentem zawiadomienia go o tym.
Orzecznictwo przyjęło, że z treści przepisu art. 43 k.p.a. nie wynika, że norma prawna w nim zawarta wymaga, aby „podjęcie się oddania pisma adresatowi” miało formułę wyraźnego oświadczenia, z którego treści wynika zgoda odbiorcy na przyjęcie pisma i zobowiązanie do osobistego oddania go adresatowi. Dla skutecznego doręczenia pisma wystarczy, aby na podpisywanym przez domownika potwierdzeniu odbioru znajdowała się informacja, że doręczenie następuje, jeżeli osoba ta podjęła się oddania pisma adresatowi. Podobnie, jeżeli na odwrocie poświadczenia odbioru nie podkreślono, że doręczenia dokonano dorosłemu domownikowi, zaznaczając lub wskazując jednocześnie, że osoba ta podjęła się oddać przesyłkę adresatowi, to doręczenie nie spełnia wymogów z art. 40 k.p.a.
Co do zasady, pisma doręcza się stronie do rąk własnych, w miejscu zamieszkania lub pracy. A w przypadkach szczególnych także: każdemu dorosłemu domownikowi, sąsiadowi,
dozorcy domu, o ile te osoby podjęły się oddania pisma adresatowi. Doręczenie odbywa się za pokwitowaniem. Podobnie, ale wyłącznie w szczególnych przypadkach, można wręczyć pismo adresatowi w każdym miejscu, gdzie się go zastanie, ale uważa się, że musi być to sytuacja nagła. Warto wiedzieć, że doręczenie pisma za pośrednictwem faksu, nie jest doręczeniem za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
W części spraw administracyjnych stronami są małżonkowie. W takich sprawach również wypowiedział się NSA. Doręczenie pisma w jednej kopercie obojgu małżonkom jest sprzeczne z treścią art. 40 k.p.a. Brak jest bowiem podstaw do stwierdzenia, że domownik odebrał przesyłkę kierowaną do drugiego adresata, bowiem przesyłka ta jest tylko jedna i zostaje doręczona tylko tej osobie, która pokwitowała jej odbiór. Osoba kwitująca odbiór nie ma więc możliwości przekazania jej drugiemu adresatowi, bowiem przesyłka jest tylko jedna. Może jedynie umożliwić osobie zapoznanie się z treścią rozstrzygnięcia, co nie jest równoznaczne z doręczeniem decyzji i rozpoczęciem biegu terminu do wniesienia odwołania.

Bartosz Mendyk
doktorant prawa, ekspert przy komisjach sejmowych, właściciel kancelarii Ius Europae.

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze!
Znajdź nas na Facebooku
TYGODNIK STREFA MIŃSK
adres biura:
ul. Warszawska 161 (1 piętro)
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. + 48 724 822 000
e-mail: reklama@strefaminsk.pl
lub e-mail: biuro@strefaminsk.pl
projekt graficzny: E-HO - agencja reklamowa - Mińsk Mazowieckikodowanie, system zarządzania