Tygodnik Strefa Mińsk NR 17/18 (373/374)

Nasze prawa i obowiązki w urzędzie cz. 9.

Organ przeprowadza rozprawę administracyjną z urzędu lub na nasz wniosek, aby przyspieszyć lub uprościć postępowanie, albo gdy wymaga tego przepis prawa.

Opublikowano: 6 Listopada 2013, Środa, 12:46
Autor: admin
 0 0 0

Organ przeprowadza rozprawę administracyjną z urzędu lub na nasz wniosek, aby przyspieszyć lub uprościć postępowanie, albo gdy wymaga tego przepis prawa. To zazwyczaj fakultatywny instrument prawny, który pozwala organizacjom pozarządowym przedstawiać swoje stanowisko w określonych sprawach.

Organ powinien przeprowadzić rozprawę, gdy zachodzi potrzeba uzgodnienia interesów stron, a także, gdy jest to potrzebne dla wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków lub biegłych, albo w drodze oględzin. Przed jej przeprowadzeniem urząd podejmuje czynności niezbędne do jej przeprowadzenia, w szczególności: wzywa strony do złożenia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów oraz do stawienia się na rozprawę osobiście lub przez przedstawicieli, albo pełnomocników i świadków i biegłych. Ponadto, organ zawiadamia o rozprawie państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, organizacje społeczne, a także inne osoby, jeżeli ich udział w rozprawie jest uzasadniony ze względu na jej przedmiot. W tym przypadku organ wzywa do wzięcia udziału w rozprawie, albo do złożenia przed rozprawą oświadczenia i dowodów dla jego poparcia.

W wezwaniu, jakie musimy otrzymać określa się termin, miejsce i przedmiot rozprawy. W większości przypadków, jako stronie lub świadkowi, przysługuje nam zawiadomienie w wersji pisemnej. Termin rozprawy powinien być tak wyznaczony, aby doręczenie wezwań oraz ogłoszenie o rozprawie nastąpiły przynajmniej na siedem dni przed rozprawą, którą kieruje wyznaczony do jej przeprowadzenia pracownik organu administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie. Gdy postępowanie toczy się przed organem kolegialnym, rozprawą kieruje przewodniczący, albo wyznaczony członek organu kolegialnego.

Nieobecność na rozprawie stron, które zostały na nią wezwane z zachowaniem procedur prawa, nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Ale kierujący odroczy rozprawą, jeżeli stwierdzi poważne nieprawidłowości w wezwaniu stron, jeżeli niestawienie się strony zostało spowodowane przeszkodą trudną do przezwyciężenia, a także z innej ważnej przyczyny.

Na rozprawie strony mogą składać wyjaśnienia, zgłaszać żądania, propozycje i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie. Ponadto strony mogą wypowiadać się co do wyników postępowania dowodowego. Kierujący rozprawą może uchylić zadawane świadkom, biegłym i stronom pytania, jeżeli nie mają one istotnego znaczenia dla sprawy. Jednakże na żądanie strony, należy zamieścić w protokole osnowę treści uchylonego pytania.

Za niewłaściwe zachowanie się w czasie rozprawy strony, świadkowie, biegli i inne osoby uczestniczące w rozprawie mogą być, po uprzednim ostrzeżeniu, wydalone z miejsca rozprawy przez kierującego rozprawą oraz ukarane grzywną do 100 zł. Pamiętajmy jednak, że na postanowienie o ukaraniu grzywną służy zażalenie.

Bartosz Mendyk
doktorant prawa, ekspert przy komisjach sejmowych, właściciel kancelarii Ius Europae.

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze!
Znajdź nas na Facebooku
TYGODNIK STREFA MIŃSK
adres biura:
ul. Warszawska 161 (1 piętro)
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. + 48 724 822 000
e-mail: reklama@strefaminsk.pl
lub e-mail: biuro@strefaminsk.pl
projekt graficzny: E-HO - agencja reklamowa - Mińsk Mazowieckikodowanie, system zarządzania