Tygodnik Strefa Mińsk NR 17/18 (373/374)

Nasze prawa i obowiązki w urzędzie cz. 7.

Dowody w każdym postępowaniu administracyjnym są kluczowe do wydania decyzji i to na ich podstawie urząd wyrabia sobie zdanie na temat stanu faktycznego konkretnej sprawy.

Opublikowano: 25 Października 2013, Piątek, 12:37
Autor: admin
 0 0 0

Dowody w każdym postępowaniu administracyjnym są kluczowe do wydania decyzji i to na ich podstawie urząd wyrabia sobie zdanie na temat stanu faktycznego konkretnej sprawy. I to właśnie organ administracji publicznej, jako podmiot kierujący postępowaniem, a nie strona postępowania, obowiązany jest w sposób wyczerpujący zebrać, a następnie rozpatrzyć cały materiał dowodowy.

Do podstawowych obowiązków urzędu należy zebranie i rozpatrzenie całego materiału dowodowego oraz uwzględnienie żądania strony dotyczącego przeprowadzenia dowodu. Jeżeli przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy, urząd musi powiadomić stronę o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu (z udziałem świadków, biegłych lub wykonania oględzin) co najmniej na 7 dni przed terminem. Musi także uprzedzić świadka, przed odebraniem zeznania, o prawie odmowy zeznań i odpowiedzi na pytania, a także ocenić na podstawie całokształtu zebranego materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona.

Ponieważ w naszym systemie prawnym mamy otwarty system dowodowy, dlatego okoliczności mogą być potwierdzane dowolne, a orzecznictwo zajmuje się już „dopuszczaniem” nowych technologii. W niedawnym orzeczeniu sąd uznał, że nagrania z kamer przemysłowych mieszczą się w granicach pojęcia środka dowodowego w procedurze administracyjnej. Z drugiej strony stwierdzono, że notatka służbowa sporządzona przez prowadzącego sprawę pracownika nie jest tego rodzaju dokumentem, który służy wyjaśnieniu merytorycznemu sprawy. Jest formą adnotacji sporządzonej przez pracownika i do adnotacji nie stosuje się przepisów dotyczących dowodów.

Oto przykłady: urząd, rozważając kwestię cofnięcia prawa jazdy, bierze pod uwagę, jako środek dowodowy, przede wszystkim orzeczenia lekarskie wydane przez uprawnionych lekarzy, w których oceniano istnienie, bądź te nie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Nie oznacza to jednak, że nie powinien dokonywać oceny innych dowodów, w szczególności tych przedstawionych przez zainteresowaną stronę. Co ważne, potwierdzono, że orzeczenie lekarskie, w którym stwierdzono przeciwwskazania zdrowotne do kierowania pojazdami, nie jest decyzją administracyjną, postanowieniem, ani też aktem lub czynnością z zakresu administracji publicznej, które dotyczą uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. W sprawach administracyjnych, w których wydanie decyzji związane jest z oparcie się na orzeczeniu lekarskim, ważne jest, aby przedział czasowy pomiędzy przeprowadzeniem badania, a wydaniem decyzji nie był zbyt długo, np. 1 rok. W takim czasie stan zdrowa może całkowicie się zmienić.
Z kolei ewidencja gruntów i budynków ma charakter dokumentu urzędowego i szczególną moc dowodową. Pocztowy dowód doręczenia adresatowi przesyłki jest dokumentem urzędowym, potwierdzającym fakt i datę doręczenia, zgodnie z danymi umieszczonymi na tym dokumencie. Taki charakter zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki uzasadnia przyjęcie, że dokument ten korzysta z domniemania prawdziwości. Domniemanie to może wprawdzie zostać obalone. Nie można jednak przyjąć, by do obalenia tego domniemania wystarczyło złożenie do akt wzorów podpisów zainteresowanego i twierdzenie, iż przesyłkę doręczono – wbrew temu, na co wskazuje pocztowy dowód doręczenia – innej osobie.

Bartosz Mendyk
doktorant prawa, ekspert przy komisjach sejmowych, właściciel kancelarii Ius Europae.

 

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze!
Znajdź nas na Facebooku
TYGODNIK STREFA MIŃSK
adres biura:
ul. Warszawska 161 (1 piętro)
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. + 48 724 822 000
e-mail: reklama@strefaminsk.pl
lub e-mail: biuro@strefaminsk.pl
projekt graficzny: E-HO - agencja reklamowa - Mińsk Mazowieckikodowanie, system zarządzania