Tygodnik Strefa Mińsk NR 17/18 (373/374)

Nasze prawa i obowiązki w urzędzie cz. 6

Postępowanie dowodowe w urzędzie przyznaje nam szereg uprawnień – zarówno dotyczących przedstawienia samych dowodów, jak i możliwości ich zgłaszania w trakcie postępowania.

Opublikowano: 16 Października 2013, Środa, 12:34
Autor: admin
 0 0 0

Postępowanie dowodowe w urzędzie przyznaje nam szereg uprawnień – zarówno dotyczących przedstawienia samych dowodów, jak i możliwości ich zgłaszania w trakcie postępowania.

Przede wszystkim, według Kodeksu Postępowania Administracyjnego (k.p.a.) mamy prawo, jako strony, zażądać przeprowadzenia dowodu. Musimy jednak wiedzieć, że organ administracji publicznej może go nie uwzględnić, jeśli nie dotyczy on okoliczności stwierdzonych już innymi dowodami. Oczywiście, zgłaszanie dowodów nie może służyć przedłużaniu się postępowania, zwłaszcza, gdy nie wnoszą one nic do sprawy. W innym przypadku, urząd nie dopuszczając zgłaszanych przez nas dowodów może narazić się na naruszenie art. 7 i 77 k.p.a.
Sądy uznają, że wg. art. 7 k.p.a. zasada szybkości postępowania jest współzależna z zasadą prawdy obiektywnej. Kładąc na szali te dwie zasady trzeba dojść do wniosku, że szybkość prowadzonego postępowania nie może pozostawać w sprzeczności z obowiązkiem urzędu do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz dokładnego wyjaśnienia spornej sprawy.
Stosownie do art. 77 k.p.a., organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy. Co więcej, może w każdym stadium postępowania zmienić, uzupełnić lub uchylić swoje postanowienie dotyczące przeprowadzenia dowodu. Wyjątkiem od tego są fakty powszechnie znane oraz znane organowi z urzędu, które nie wymagają dowodu, a wyłącznie zakomunikowania stronie (np. powszechny fakt spadku cen nieruchomości w ostatnich latach). Ponadto, organ może nie uwzględnić naszego żądania przeprowadzenia dowodu, jeżeli nie zostało ono zgłoszone w toku przeprowadzania dowodów lub w czasie rozprawy, a także, gdy żądanie dotyczy okoliczności już stwierdzonych innymi dowodami, chyba że mają one znaczenie dla sprawy. Oczywiście, gdy dowody mają udowodnić tezę przeciwną niż dotychczas ustalono, są one wyjątkowo istotne.
Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że art. 77 par. 1 nakłada na organ administracji publicznej obowiązek zebrania w sposób wyczerpujący i rozpatrzenia całego materiału dowodowego. A materiałem dowodowym jest ogół dowodów, których zebranie jest konieczne dla dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy. Potwierdza to regułę otwartego systemu dowodowego, o którym mowa w k.p.a., że jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny, np. miejsc. Co ważne, w postępowaniu administracyjnym nie obowiązuje formalna teoria dowodowa, według której daną okoliczność można udowodnić wyłącznie przy pomocy takiego, a nie innego środka dowodowego. Aani też zasada, że rola organu orzekającego, to rola biernego podmiotu oczekującego na dowody zaoferowane przez stronę. Pamiętajmy, że żądanie strony dotyczące przeprowadzenia dowodu należy uwzględnić, jeżeli przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy.
W samym postępowaniu dowodowym również mamy przyznane określone prawa: musimy zostać zawiadomieni o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu i to na siedem dnie przed jego przeprowadzeniem. Możemy też brać udział w przeprowadzaniu dowodu oraz wypowiedzieć się co do przeprowadzonych w sprawie dowodów.

Bartosz Mendyk
doktorant prawa, ekspert przy komisjach sejmowych, właściciel kancelarii Ius Europae.

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze!
Znajdź nas na Facebooku
TYGODNIK STREFA MIŃSK
adres biura:
ul. Warszawska 161 (1 piętro)
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. + 48 724 822 000
e-mail: reklama@strefaminsk.pl
lub e-mail: biuro@strefaminsk.pl
projekt graficzny: E-HO - agencja reklamowa - Mińsk Mazowieckikodowanie, system zarządzania