Tygodnik Strefa Mińsk NR 17/18 (373/374)

Nasze prawa i obowiązki w urzędzie cz. 4

Jeśli występujemy do urzędu z jakąś sprawą, to szybkość postępowania oraz związane z nią terminy są tym, na czym zazwyczaj najbardziej nam zależy. O tym właśnie będzie mowa w kolejnym odcinku naszego cyklu.

Opublikowano: 3 Października 2013, Czwartek, 12:19
Autor: admin
 0 0 0

Jeśli występujemy do urzędu z jakąś sprawą, to szybkość postępowania oraz związane z nią terminy są tym, na czym zazwyczaj najbardziej nam zależy. O tym właśnie będzie mowa w kolejnym odcinku naszego cyklu.

Według kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.), organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie powinny być załatwione te, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę, łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania, lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane, albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ. K.p.a. przesądza także, że sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, także muszą być załatwione niezwłocznie.
Z kolei załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego, powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
Niestety, w większości przypadków oznacza to, że urzędy załatwiają sprawy w przeciągu miesiąca. A gdy i w tym czasie się nie wyrobią, to stwierdzają, że sprawa jest szczególnie skomplikowana.Tto przedłuża termin do dwóch miesięcy. Jednak warto wiedzieć, że w takim przypadku organ administracji jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy, jeśli zwłoka wynika z przyczyn niezależnych od urzędu.

Orzecznictwo wskazuje, że urzędy nie mogą przedłużać terminów, np. o pół roku, lub rok. Gdyby tak się stało, łamany jest art. 12 k.p.a. Ponadto, kodeks nie posługuje się takimi terminami załatwiania spraw. Przedłużenie sobie terminu musi być dokładne i wskazywać datę dzienną. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że „organ administracji publicznej pozostaje w bezczynności w każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a., jeżeli nie dopełnił czynności określonych w art. 36 k.p.a., lub nie podjął innych działań wynikających z przepisów procesowych mających na celu usunięcie przeszkody w wydaniu decyzji”.
W przypadku naruszenia tych przepisów możemy złożyć:
- zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie ustawowym lub wyznaczonym przez organ (art. 37 k.p.a) do organu wyższego szczebla. W przypadku wójta lub burmistrza jest to samorządowe kolegium odwoławcze.
- wniosek o wyciągnięcie odpowiedzialności wobec pracownika administracji publicznej (art. 38 k.p.a)- do organu będącego w zwłoce
- skargę na bezczynność organów do wojewódzkiego sądu administracyjnego (art. 3 ust. 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi),
Jak widać, mamy cały szereg instrumentów, które mogą posłużyć nam w obronie przeciwko opieszałości urzędu. Niezależnie od pozytywnego lub negatywnego stanowiska zajętego przez organ wyższego stopnia, strona może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i tam podważyć stanowisko urzędu. Warunkiem jest wcześniejsze złożenie zażalenia do organu wyższego stopnia.

Bartosz Mendyk
doktorant prawa, ekspert przy komisjach sejmowych, właściciel kancelarii Ius Europae.

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze!
Znajdź nas na Facebooku
TYGODNIK STREFA MIŃSK
adres biura:
ul. Warszawska 161 (1 piętro)
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. + 48 724 822 000
e-mail: reklama@strefaminsk.pl
lub e-mail: biuro@strefaminsk.pl
projekt graficzny: E-HO - agencja reklamowa - Mińsk Mazowieckikodowanie, system zarządzania