Tygodnik Strefa Mińsk NR 17/18 (373/374)

Nasze prawa i obowiązki w urzędzie cz. 3

Zasada przekonywania jest podstawą naszych roszczeń prawych w urzędzie. A sądownictwo często opiera swoje decyzje na naruszeniu art. 7 i 77 kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.).

Opublikowano: 24 Września 2013, Wtorek, 12:14
Autor: admin
 0 0 0

Zasada przekonywania jest podstawą naszych roszczeń prawych w urzędzie. A sądownictwo często opiera swoje decyzje na naruszeniu art. 7 i 77 kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.).

W toku postępowania, organ administracji publicznej powinien więc podejmować wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy (art. 7), a także prowadzić postępowanie w taki sposób, aby pogłębiać zaufanie obywateli do organów Państwa oraz świadomość i kulturę prawną obywateli (art. 8). Stosownie do art. 80 k.p.a., organ administracji publicznej ocenia na podstawie całokształtu materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona. W tym celu jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy (art. 77 § 1). Organ administracji publicznej przed wydaniem rozstrzygnięcia ma zatem obowiązek przeprowadzenia postępowania dowodowego, a prawidłowość jego przeprowadzenia nie powinna budzić wątpliwości.
Sądy wielokrotnie ustanawiały, że w przypadku decyzji uznaniowych, organ musi w sposób pełny wyjaśnić przesłanki, jakimi się kierował, wydając określone rozstrzygnięcie. W przeciwnym razie, jego decyzja będzie obarczona wadą naruszenia prawa. Naczelny Sąd Administracyjny podkreśla, że „Organ administracji jest zobowiązany do kierowania się interesem obywatela, aż do granic naruszenia interesu społecznego. W państwie prawa nie ma miejsca dla mechanicznie i sztywno pojmowanej zasady nadrzędności interesu ogólnego nad interesem indywidualnym. Oznacza to, że w każdym przypadku działający organ ma obowiązek wskazać, o jaki interes ogólny (publiczny) chodzi, i udowodnić, iż jest on na tyle ważny i znaczący, że bezwzględnie wymaga ograniczenia uprawnień indywidualnych obywateli.”
Z innych zasad należy pamiętać o zasadzie pisemności (art. 14). Oznacza to, że sprawy należy załatwiać w formie pisemnej. Sprawy mogą być załatwiane ustnie, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie. Treść oraz istotne motywy takiego załatwienia powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji.
Oto przykład z orzecznictwa NSA: „w sytuacji kiedy organ administracji uznaje, iż nie zostały spełnione przesłanki do wydania tablic rejestracyjnych (bądź ich wtórników) winien rozstrzygnąć o tym w odpowiednim piśmie. Organ administracji winien zatem pismem poinformować stronę, że w jego ocenie, nie zostały spełnione przesłanki do wydania tablic, pouczając jednocześnie o możliwości zaskarżenia tej czynności do sądu administracyjnego, po uprzednim wyczerpaniu trybu postępowania określonego w art. 52 § 3 PrPostAdm.
Ponadto, należy zwracać uwagę na zasadę szybkości i prostoty postępowania. Znajduje ona wyraz w przepisach dotyczących terminów administracyjnych, które zostaną odrębnie omówione w kolejnych odcinkach cyklu. Pamiętajmy też, że postępowanie w urzędzie jest dwuinstancyjne – od każdej decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni. Gdy decyzja się uprawomocni, jest wtedy całkowicie trwała.

Bartosz Mendyk
doktorant prawa, ekspert przy komisjach sejmowych, właściciel kancelarii Ius Europae.

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze!
Znajdź nas na Facebooku
TYGODNIK STREFA MIŃSK
adres biura:
ul. Warszawska 161 (1 piętro)
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. + 48 724 822 000
e-mail: reklama@strefaminsk.pl
lub e-mail: biuro@strefaminsk.pl
projekt graficzny: E-HO - agencja reklamowa - Mińsk Mazowieckikodowanie, system zarządzania