Tygodnik Strefa Mińsk NR 29/30 (385/386)

Dostęp do informacji publicznej cz. 5

Odmowa udostępnienia informacji publicznej wymaga wydania decyzji administracyjnej. Oznacza to, że w przypadku wydania decyzji odmownej, organ administracyjny ma obowiązek pouczyć wnioskodawcę o przysługującym mu środku odwoławczym, ze wskazaniem organu lub podmiotu właściwego do jego rozpatrzenia.

Opublikowano: 24 Czerwca 2013, Poniedziałek, 11:44
Autor: admin
 0 0 0

Odmowa udostępnienia informacji publicznej wymaga wydania decyzji administracyjnej. Oznacza to, że w przypadku wydania decyzji odmownej, organ administracyjny ma obowiązek pouczyć wnioskodawcę o przysługującym mu środku odwoławczym, ze wskazaniem organu lub podmiotu właściwego do jego rozpatrzenia.

W stosunku do zwykłej procedury administracyjnej występują jednak różnice. Po pierwsze, odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni, po drugie uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji. Dodatkowo ustawodawca wpisał przepis karny, który mówi, że kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Przestępstwo jest popełnione, gdy zobowiązany podmiot, albo w ogóle nie udostępnia informacji, albo wydaje decyzję lub podobne rozstrzygnięcie bez wskazania ustawowych powodów, które mogą skutkować wydaniem takiej decyzji. Realizacja znamion czynu zabronionego, w sytuacji pierwszej następuje z momentem upływu ustawowego terminu do udostępnienia informacji. Nie popełnia więc przestępstwa osoba, która odeśle wnioskodawcę do określonego działu zajmującego się danymi sprawami, których ma dotyczyć informacja, lub do osoby, która zajmuje się rozpatrywaniem takich wniosków.
Złą praktyką, coraz częściej praktykowaną i dopuszczalną przez sądy jest „dokument wewnętrzny” – instytucja, która nie ma podstaw w ustawie i jest krytykowana przez konstytucjonalistów, stanowiąca środek odmowy udostępnienia informacji. Stosowanie go, powinno nam zwrócić uwagę, że urząd ma coś do ukrycia i może być oznaką arogancji. Taki dokument, jak wynika z orzecznictwa – nie jest informacją publiczną i w związku z tym nie podlega udostępnieniu. Takim dokumentem wewnętrznym będzie na przykład nagranie sporządzone na posiedzeniu rady gminy lub rady powiatu, zanim sprawozdanie nie zostanie przyjęte na następnym posiedzeniu. Taka informacja służy wprawdzie realizacji jakiegoś zadania publicznego, ale nie przesądza o kierunkach działania organu. Dokumenty takie mogą mieć dowolną formę, nie są wiążące, co do sposobu załatwienia sprawy, nie są w związku z tym wyrazem stanowiska organu. Za dokument wewnętrzny uznano treści okólników, pism, maili urzędników, wytycznych i poleceń przesłanych, projekt uchwały organów spółdzielni mieszkaniowej. Projekt uchwały do czasu jej uchwalenia nie wywiera żadnych skutków, ani prawnych, ani innych w życiu publicznym. Opinia prawna sporządzona przez pracownika organu na potrzeby załatwienia konkretnej sprawy lub też bliżej nieokreślonej liczby spraw, jako dokument wewnętrzny, służący załatwianiu spraw i realizacji zadań organu, ma walor informacji publicznej.
Stan naszej demokracji nie jest jeszcze na tyle dobrze uformowany, jak byśmy sobie tego życzyli. Dlatego tylko od nas zależy, jak będzie kształtowała się przejrzystość urzędu. Nierzadko tylko od naszego uporu zależy też, czy władza przyzna się, na co wydatkuje publiczne środki. Pamiętajmy, że o stopniu jawności w wydawaniu publicznych pieniędzy decydujemy sami. To od naszych starań zależy, jak intensywnie będziemy patrzeć władzy na ręce. Im bardziej rozwinięta jest demokracja, tym bardziej jest transparentna. W sytuacji, gdy dostęp do informacji publicznej jest darmowy i nie wymaga wypełniania formularzy, tylko do nas należy kontrola celowości wydatków, nie musimy oglądać się np. na dziennikarzy.

Bartosz Mendyk
doktorant prawa, ekspert przy komisjach sejmowych, właściciel kancelarii Ius Europae.

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze!
Znajdź nas na Facebooku
TYGODNIK STREFA MIŃSK
adres biura:
ul. Warszawska 161 (1 piętro)
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. + 48 724 822 000
e-mail: reklama@strefaminsk.pl
lub e-mail: biuro@strefaminsk.pl
projekt graficzny: E-HO - agencja reklamowa - Mińsk Mazowieckikodowanie, system zarządzania