Tygodnik Strefa Mińsk NR 29/30 (385/386)

Dostęp do Informacji Publicznej cz. 3

Dążenie do przejrzystych procedur leży w interesie wszystkich mieszkańców. W ostatnim orzecznictwie sądy uwolniły treść umów cywilnoprawnych, jakie zawierają miasta (gminy) z przedsiębiorcami – dzięki temu warszawiacy (i nie tylko) dowiedzieli się, za ile przedsiębiorcy podpisują kontrakty z urzędem.

Opublikowano: 11 Czerwca 2013, Wtorek, 11:26
Autor: admin
 0 0 0

Dążenie do przejrzystych procedur leży w interesie wszystkich mieszkańców. W ostatnim orzecznictwie sądy uwolniły treść umów cywilnoprawnych, jakie zawierają miasta (gminy) z przedsiębiorcami – dzięki temu warszawiacy (i nie tylko) dowiedzieli się, za ile przedsiębiorcy podpisują kontrakty z urzędem. Z zagadnieniem tym wiąże się również dostęp do akt postępowania administracyjnego, które mogą stanowić informację publiczną.

Akta sprawy administracyjnej, jako odnoszące się do działania podmiotów publicznych, stanowią informację publiczną. Zatem odmowa ich udostępnienia może dotyczyć jedynie tych elementów sprawy, które chronione są na mocy odrębnych przepisów. Dlatego nie można udzielić w ramach dostępu do informacji publicznej danych dotyczących, np. indywidualnego wymiaru podatku konkretnego podatnika (informacja taka stanowiłaby tajemnicę skarbową). Natomiast takiej ochronie nie podlega już, np. informacja zbiorcza niezawierająca danych osobowych indywidualnych podatników. Stanowisko takie w pełni podzielił Naczelny Sąd Administracyjny stwierdzając, że w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej dane podatników mogą być ujawnione jedynie od strony zbiorczej, a nie z punktu widzenia konkretnego podatnika.

Rzecznik Praw Obywatelskich jest zdania, że zgodnie z przepisem art. 1 ustawy, każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i w związku z tym podlega udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie. W ocenie Rzecznika taką informację stanowią umowy zawierane przez organy samorządu terytorialnego z innymi podmiotami, np. z kancelariami prawnymi. Organ m. st. Warszawy był zobowiązany do udostępnienia wnioskodawcom kserokopii umów zawartych z kancelariami prawnymi. Ponadto udostępnienie treści umów nie wymaga przetworzenia informacji w żaden sposób, organ jest więc zobowiązany do ich udostępnienia bez względu na interes prawny lub faktyczny osoby wnioskującej. Analogicznie Kancelaria Prezydenta RP powinna udostępnić ekspertyzy, na jakich oparł się prezydent podpisując ustawę podwyższającą wiek emerytalny do 67 roku życia. Fakt, że ekspert, który sporządził swoją analizę nie chce się ujawnić, również jest znaczący. Tym bardziej, że np. były prezes TK Marek Stępień wyrażał swoje wątpliwości. Podobnie Kancelaria Premiera oraz poszczególni ministrowie przegrywają sprawy, gdy starają się utajnić proces podejmowania prawa lub podpisywania umów (np. dotyczące autostrad, czy sprzedaży stoczni).

Tak samo wszelkie prezentacje i inne materiały związane z działalnością publiczną, wykonane przez państwową osobę prawną w celu należących do kompetencji tego organu zadań publicznych, stanowią informację publiczną. Sąd administracyjnoprawny jest przekonany, że udostępnienie żądanego materiału w niczym nie narusza praw autorskich. Przedmiotowa prezentacja została wytworzona przez urzędnika państwowego w ramach jego obowiązków, a zatem stanowi własność organu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny kilka razy stwierdzał, że poinformowanie o treści dokumentu, nie jest równoznaczne z jego udostępnieniem. Chociaż są orzeczenia przeciwstawne, to ten pogląd jest prawidłowy z kilku względów. Po pierwsze w artykule 61 ust. 2 konstytucji zaznaczono, że „Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów (…)”. Z kolei art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowi, że „udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem”. Wyjątkiem od tej reguły jest jedynie sytuacja, w której środki techniczne, którymi dysponuje podmiot zobowiązany, nie umożliwiają udostępnienia w sposób wskazany we wniosku.

Bartosz Mendyk
doktorant prawa, ekspert przy komisjach sejmowych, właściciel kancelarii Ius Europae.

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze!
Znajdź nas na Facebooku
TYGODNIK STREFA MIŃSK
adres biura:
ul. Warszawska 161 (1 piętro)
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. + 48 724 822 000
e-mail: reklama@strefaminsk.pl
lub e-mail: biuro@strefaminsk.pl
projekt graficzny: E-HO - agencja reklamowa - Mińsk Mazowieckikodowanie, system zarządzania