Tygodnik Strefa Mińsk NR 23/24 (379/380)

Dostęp do Informacji Publicznej cz. 2

Przejrzysta administracja jest jedną z podstawowych zasad demokratycznego państwa prawa. Kolejnymi zagadnieniami są koszty udostępnienia oraz kwestia, tzw. informacji przetworzonej.

Opublikowano: 5 Czerwca 2013, Środa, 10:54
Autor: admin
 0 0 0

Przejrzysta administracja jest jedną z podstawowych zasad demokratycznego państwa prawa. W artykule w poprzednim numerze wskazana została podstawowa definicja informacji publicznej oraz przedstawione dopuszczalne formy składania wniosku. Kolejnymi zagadnieniami są koszty udostępnienia oraz kwestia, tzw. informacji przetworzonej.

Ustawa przewiduje, że jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, (...) podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Choć orzecznictwo w pełni potwierdza, że dostęp do informacji publicznej powinien być w zasadzie bezpłatny, jednak ustawa pozwala czasami na odstąpienie od tej reguły. Ale wysokość pobieranych przez organ administracji publicznej opłat ma za każdym razem odpowiadać poniesionym rzeczywistym kosztom udostępnienia informacji. Nie można zatem wprowadzić ryczałtowych stawek. I niedopuszczalne jest uzależnianie udzielenia informacji publicznej od uiszczenia opłaty.

W przedmiocie kosztów ustawa dodaje, że podmiot, (...) w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że dokona on w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek. Taka redakcja przepisu to kolejny przykład niefortunnej legislacji. Sędzia NSA Irena Krzemińska, która rozpatruje w ostatniej instancji ok. 60% spraw o udostępnienie informacji potwierdza, że z obecnego przepisu wynika, iż nawet jeśli wnioskodawca nie wniesie opłaty, to podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej musi ją udostępnić zgodnie z wnioskiem. Przepis mówi, że organ jedynie powiadamia o wysokości opłaty, nawet nie wzywa do jej wniesienia, bo to wiązałoby się z jakimiś środkami egzekucyjnymi, a po upływie 14 dni i tak musi udostępnić informację.

Ustawa wprowadza też pojęcie informacji przetworzonej wskazując, że uprawnienie do uzyskania takiej informacji uzyskuje się w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. Ważne są tu dwa niedookreślone zwroty: informacja przetworzona (nie odpowiadając, na czym polega przetworzenie) oraz szczególna istotność interesu publicznego. Oznacza to, że w sytuacji, kiedy organ administracji publicznej uzna, że przetwarza pewne informacje, może żądać wykazania się należytym interesem. Irena Krzemińska wskazuje, że przez pewien czas panował w orzecznictwie pogląd, że informacja przetworzona musi być zawsze informacją nową, którą organ musi dopiero wytworzyć. Jednak pod wpływem praktyki, od dłuższego czasu bardzo szeroko prezentowany jest pogląd, że informacją przetworzoną może być również suma informacji prostych. Jeżeli informacja jest tak duża, że jej wytworzenie zaburza funkcjonowanie organu, angażuje znaczne środki finansowe, bądź kadrowe, to zbiór informacji, których żąda wnioskodawca, tworzy informację przetworzoną. Nawet, jeśli jest to zbiór składający się z informacji prostych. Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że jeżeli udzielenie informacji powiązane jest z koniecznością przeprowadzenia odpowiednich analiz, obliczeń, wyciągów, zestawień statystycznych połączonych z zaangażowaniem w ich pozyskanie określonych środków osobowych i finansowych, to takie informacje należy zakwalifikować, jako przetworzone. Warto więc wiedzieć, że dziennikarz na podstawie prawa prasowego ma uprzywilejowaną pozycję bowiem uważa się, że zawsze działa w szczególnym interesie społecznym.

Bartosz Mendyk
doktorant prawa, ekspert przy komisjach sejmowych, właściciel kancelarii Ius Europae.

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze!
Znajdź nas na Facebooku
TYGODNIK STREFA MIŃSK
adres biura:
ul. Warszawska 161 (1 piętro)
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. + 48 724 822 000
e-mail: reklama@strefaminsk.pl
lub e-mail: biuro@strefaminsk.pl
projekt graficzny: E-HO - agencja reklamowa - Mińsk Mazowieckikodowanie, system zarządzania