Tygodnik Strefa Mińsk NR 29/30 (385/386)

Majowe statystyki

Od uruchomienia numeru 986 Straż Miejska przyjmuje więcej interwencji.

Opublikowano: 19 Czerwca 2015, Piątek, 00:22
Autor: btsd
 0 0 0

Maj w statystce Straży Miejskiej.

Strzałem w dziesiątkę było uruchomienie w lutym tego roku bezpłatnego numeru telefonu do Straży Miejskiej Miasta Mińsk Mazowiecki. Potwierdzają to min. statystki Straży, w których odnotowuje się coraz to większą liczbę spraw przekazywanych telefonicznie strażnikom.

W miesiącu maju aż 113 interwencje mieszkańcy zgłosili municypalnym prosząc o pomoc. Sprawy były różnorodne. 5 z nich dotyczyło zakłócania porządku i spokoju publicznego, 57 dotyczyło porządku i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 6 zgłoszeń związanych było z czystością i estetyką miasta, 3 dotyczyły niszczenia zieleni, 16 zgłoszeń związanych było z niewłaściwym nadzorem nad zwierzętami, 4 dotyczyły spożywania alkoholu w miejscu zabronionym, 6 dotyczyło prowadzenia handlu w miejscach do tego niewyznaczonych, 5 zgłoszeń dotyczyło uszkodzeń infrastruktury miejskiej, 2 dotyczyły umieszczania plakatów i ogłoszeń bez zgody zarządzającego nieruchomością, 2 dotyczyły osób bezdomnych a 7 innych spraw porządkowych.

Mińscy strażnicy w ramach 37  wykonanych służb patrolowych pełnionych w godzinach 7.00-23.00 ujawnili 99 naruszeń prawa podejmując stosowne czynności służbowe w tym: 1 interwencja związana była z zakłócaniem spokoju publicznego, 77  dotyczyły porządku w ruchu drogowym, 4  dotyczyły czystości i estetyki miasta, 5 dotyczyły niszczenia zieleni, 2 dotyczyły spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, 4 dotyczyły prowadzenia handlu w miejscach zabronionych, 2 dotyczyły umieszczania plakatów w miejscach do tego nie przeznaczonych, 4 dotyczyły uszkodzeń infrastruktury miejskiej.

W I dekadzie maja strażnicy rozpoczęli kontrole placów zabaw i  terenów rekreacyjnych, zwracając przede wszystkim uwagę na stan czystości i estetyki tych miejsc, bezpieczeństwo bawiących się tam dzieci, kontrolują też czy został wymieniony piasek w piaskownicach, sprawdzają w ramach swojej kompetencji stan techniczny urządzeń z których korzystają najmłodsi. Jak informuje komendant Janusz Wiaterek, każdorazowo sporządzany jest z przeglądu odpowiedni protokół, z którego wynika zobowiązanie właściciela (zarządcy) terenu do usunięcia ujawnionych nieprawidłowości i innych zagrożeń. Wyznaczony zostaje ponadto termin przeglądu sprawdzającego czy zalecenia zostały wykonane. Kontrola potrwa do końca miesiąca czerwca br.

W tym okresie strażnicy przeprowadzili ponadto 34 kontrole nieruchomości pod kątem wykonywania obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 8 kontroli terenów posesji pod kątem realizacji obowiązku sprzątania, ujawnili 1 nielegalne wysypisko śmieci - właściciel terenu został zobowiązany do uprzątnięcia (polecenia zostały wykonane).  20 kontroli dotyczyło stanu porządkowego parków, zieleńców i lasów komunalnych; 4 kontrole stanu technicznego i czystości wiat przystankowych.

W miesiącu maju funkcjonariusze Straży Miejskiej aż 223 razy zmuszeni byli reagować na łamanie przepisów związanych z parkowaniem pojazdów samochodowych  w mieście, w  tym w strefach ograniczonego postoju strażnicy pojawiali się 12 krotnie, wystawiając 171 wezwań. Nałożono 42 mandaty karne, 108 kierowców naruszających przepisy w tych strefach  pouczono, pozostałe sprawy są w trakcie wyjaśniania.

W analizowanym okresie Straż Miejska podjęła 3 interwencje  w związku z ujawnionymi przypadkami spożywania alkoholu w miejscach zabronionych przez osoby zakłócające spokój i porządek publiczny, nakładając na sprawców trzy mandaty karne, jedna osoba została pouczona. Wykonali  również 39 prewencyjnych patroli w rejonach placówek sprzedających i podających napoje alkoholowe.  

Komendant Straży Miejskiej Miasta Mińsk Mazowiecki Janusz Wiaterek wystosował pismo (apel) do wszystkich właścicieli sklepów i punktów handlowych sprzedających i podających napoje alkoholowe na terenie miasta, przypominając obowiązujące przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ze szczególnym zwróceniem uwagi na zakaz podawania i sprzedawania napojów alkoholowych nieletnim. Zachęcił również do współpracy w zakresie utrzymania porządku wokół tych placówek i niedopuszczania do spożywania alkoholu w obrębie i na terenie lokalu (sklepu).

Warto przypomnieć, że strażnicy w ramach posiadanych uprawnień, mogą dokonywać kontroli punktów sprzedaży alkoholu na terenie miasta. Stosowne upoważnienia wydane zostały wszystkim strażnikom przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki na podstawie przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W okresie letnim przewidziano kontrole tych sklepów i lokali, w obrębie których dochodzi do zakłócenia spokoju i porządku publicznego przez osoby nietrzeźwe. Kontroli podlegać będzie przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

Jak wyjaśnia komendant Wiaterek, przedsiębiorcy, którzy posiadają zezwolenie na sprzedaż alkoholu, zobowiązani są do przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych, którymi w szczególności są: zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w  stanie nietrzeźwości, osobom niepełnoletnim do 18. roku życia, na kredyt i pod zastaw, (w przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający lub podający alkohol uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy) zakazie wprowadzanie do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,  powiadamianie organów powołanych do ochrony porządku publicznego o zakłóceniach porządku w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, w miejscu sprzedaży lub jego najbliższej okolicy.  

Z dotkliwą karą musi się liczyć przedsiębiorca, któremu udowodniona zostanie sprzedaż alkoholu osobie niepełnoletniej. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości przewiduje dwie sankcje za to przewinienie, pierwsza to sankcja administracyjno-prawna, polegająca na cofnięciu zezwolenia na sprzedaż alkoholu na drodze administracyjnej. Druga jest uruchamiana na podstawie przepisów Kodeksu Karnego i dotyczy orzeczenia kary grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, za popełnione przestępstwo, tzn. sprzedaż alkoholu nieletniemu. Nawet jednorazowa sprzedaż lub podanie alkoholu nieletniemu może skutkować w/w sankcjami. Aby zatem  nie narazić się na utratę zezwolenia lub surowe sankcje karne, sprzedawcy w każdym przypadku, gdy nie są pewni wieku osoby nabywającej alkohol, powinni żądać okazania odpowiedniego dokumentu potwierdzającego wiek.

W ubiegłym miesiącu strażnicy kontynuowali służby patrolowo – prewencyjne wokół placówek oświatowych, wykonali 26 takich patroli, zwracając uwagę na ład, porządek i bezpieczeństwo, a także na młodzież opuszczającą teren szkoły w czasie zajęć, palącą papierosy oraz spożywającą alkohol. Strażnicy reagowali również na przejawy przemocy wśród nieletnich. Ponadto strażnicy 12- krotnie patrolowali rejony przejść dla pieszych w okolicach szkół w związku z akcją ”Bezpieczna Droga do Szkoły”.

Przeprowadzili ponadto 13 kontroli prowadzenia handlu okrężnego oraz podjęli 2 interwencje wobec handlujących bez posiadania wymaganych zezwoleń nakładając dwa mandaty karne. Siedmiokrotnie reagowano w stosunku do osób stosujących urządzenia wagowe bez ważnej legalizacji. Reagowano również na prowadzenie sprzedaży poza targowiskiem, na terenach należących do miasta bez wymaganego zezwolenia.

15 maja cały skład mińskiej Straży uczestniczył w szkoleniu dotyczącym postępowania podczas interwencji związanych ze zwierzętami.  Omawiana była ustawa o ochronie zwierząt, wskazano reguły właściwego postępowania ze zwierzętami, zachowania się strażników podczas tego rodzaju interwencji dotyczących wszelkich przypadków znęcania się nad zwierzętami,  współpracy z inspektorami i wolontariuszami. Szkolenie przeprowadzili przedstawiciele Międzynarodowej Fundacji Ruch na Rzecz Zwierząt  VIVA, aktywnie działającej na terenie naszego Miasta. Oprócz przekazanej przez VIV-ę wiedzy, szkolenie umożliwiło wymianę dotychczasowych doświadczeń w zakresie przeciwdziałania okrucieństwa wobec zwierząt. Poruszane były również problemy z jakimi spotykają się członkowie fundacji jak również strażnicy miejscy w codziennej swojej pracy.
     
inf. Straż Miejska

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze!
Znajdź nas na Facebooku
TYGODNIK STREFA MIŃSK
adres biura:
ul. Warszawska 161 (1 piętro)
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. + 48 724 822 000
e-mail: reklama@strefaminsk.pl
lub e-mail: biuro@strefaminsk.pl
projekt graficzny: E-HO - agencja reklamowa - Mińsk Mazowieckikodowanie, system zarządzania