Tygodnik Strefa Mińsk NR 23/24 (379/380)

Straż Miejska

w lutowych statystykach przekazanych przez komendanta Janusza Wiaterka. Az 99 zgłoszeń na nowy bezpłatny numer alarmowy.

Opublikowano: 13 Marca 2015, Piątek, 18:09
Autor: btsd
 0 0 0

W ubiegłym miesiącu mińscy strażnicy miejscy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wykonywali nałożone na nich obowiązki, pilnując porządku publicznego w naszym mieście. Wykonali 55 służb patrolowych, z czego 36 służb w godzinach 7.00-15.00, 20 służb patrolowych  w godzinach 15.00-23.00.

Uruchomienie bezpłatnego numeru alarmowego Straży Miejskiej spowodowało, że mieszkańcy częściej niż dotąd dzwonią do Straży, prosząc o pomoc i interwencje. W ubiegłym miesiącu aż 99 zgłoszeń telefonicznych odnotował dyżurny Straży Miejskiej w tym:

 • 4 dotyczyły zakłócanie porządku i spokoju publicznego
 • 40 dotyczyło porządku w ruchu drogowym
 • 10 dotyczyło czystości i estetyki miasta
 • 6 dotyczyło sopli, nawisów i śniegu
 • 2 dotyczyło niszczenia zieleni
 • 15 dotyczyło zwierząt
 • 3 dotyczyły spożywania alkoholu w miejscu zabronionym
 • 1 dotyczyło umieszczenia ogłoszenia w miejscu zabronionym
 • 2 dotyczyło osób bezdomnych
 • 7 dotyczyło uszkodzeń infrastruktury miejskiej
 • 9 interwencji innych.

Ujawniając nieprawidłowości i nieprzestrzeganie przepisów prawa, mińscy strażnicy udzielili 273 pouczeń, nałożyli 133 mandaty karne na łączną kwotę 16250,00 zł,  sporządzili 76 notatek pod wnioski o ukaranie do sądu, ponadto wystawili kierującym pojazdami samochodowymi nie stosującym się do Prawa o ruchu drogowym 356 wezwań celem złożenia wyjaśnień.

Fotoradar „złapał” 60 kierujących pojazdami, którzy znacznie przekroczyli prędkość na  terenie miasta.  Ukarano 26 osób mandatami karnymi i sporządzono 34 wnioski o ukaranie do sądu.

Realizując roczny plan działań, strażnicy miejscy w tym okresie przeprowadzali min. kontrole parkowania w strefie ograniczonego postoju, kontrolowali stan śliskości jezdni,  chodników i przejść dla pieszych, objęli nadzorem rejon obok baru „Pod Kładką” i rejonu sklepu przy ul. Bocznej ze względu na zgłoszenia o zakłócaniu spokoju  i porządku publicznego, realizowali też kontrole na terenie targowiska miejskiego pod kątem legalizacji wag i odważników.

W lutym strażnicy rozpoczęli również kontrole pod kątem utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta  -  wykonali ich aż 92.
Funkcjonariusze Straży Miejskiej reagowali 87-krotnie na łamanie przepisów związanych z parkowaniem pojazdów samochodowych, natomiast jedną interwencję podjęli w związku z zaparkowaniem pojazdu przez osobę nieuprawnioną na miejscu przeznaczonym dla inwalidów.
W strefach ograniczonego postoju wystawiono 102 wezwania do złożenia wyjaśnień. W 8 przypadkach  strażnicy reagowali na wykroczenia popełnione przez pieszych.
W analizowanym okresie Straż Miejska podjęła 7 interwencji w związku ujawnionymi przypadkami spożywania alkoholu w miejscach zabronionych oraz dwukrotnie interweniowali w związku  z ujawnionym przypadkiem zakłócania porządku i spokoju publicznego przez osobę nietrzeźwą. Wykonano również 77 kontroli rejonów wokół placówek sprzedających i podających napoje alkoholowe.
Straż Miejska 2 razy w lutym reagowała na nieprawidłowości związane z wyprowadzaniem psów bez nakazanych środków ostrożności. Ponadto przeprowadzono 3 kontrole szczepień psów przeciwko wściekliźnie.

Funkcjonariusze 10-krotnie byli zmuszeni reagować na przejawy przemocy w środowisku rówieśniczym, zaniedbania opiekuńczo - wychowawcze oraz naruszanie porządku prawnego przez uczniów. Wykonali także 103 prewencyjne patrole terenów przyszkolnych - funkcjonariusze pojawiali się w rejonach szkół, dbając o poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do szkoły, zwracali szczególną uwagę na respektowanie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym przez kierowców, zwłaszcza w pobliżu przejść dla pieszych. Patrolowali również tereny placówek oświatowych, zwracając uwagę na ład, porządek i bezpieczeństwo, a także na młodzież opuszczającą teren szkoły w czasie zajęć, palącą papierosy oraz spożywającą alkohol.

Przeprowadzono 10 kontroli prowadzenia handlu okrężnego oraz podjęto 2 interwencje wobec handlujących bez posiadania wymaganych zezwoleń. Wykonano również 29 kontroli legalizacji wag i odważników na targowisku miejskim. W wyniku kontroli na osoby posiadające urządzenia wagowe bez ważnej legalizacji nałożono 2 mandaty karne oraz 22 pouczenia, doprowadzając tym samym do zalegalizowania używanych przez nich urządzeń. Sprawdzano również zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej.

W ramach rozpoczęcia programu „strażnika rejonowego” strażnicy rejonowi sporo czasu poświęcili na nawiązanie kontaktu z mieszkańcami i ich przedstawicielami. Wielokrotnie podejmowali również działania na rzecz poprawy estetyki miasta, doprowadzając do uporządkowania wielu posesji.  Kontrolowali pustostany pod kątem przebywania tam osób bezdomnych. Strażnicy zgłaszali również swoje spostrzeżenia na temat znaków drogowych, nazw ulic oraz barierek oddzielających chodnik od ulicy w celu poprawy infrastruktury miejskiej.

25 lutego w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie kierownictwa Straży z przedstawicielami wszystkich spółdzielni mieszkaniowych z terenu miasta. Zgłaszano komendantowi nurtujące ich i mieszkańców problemy dotyczące porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz spożywania alkoholu na terenach spółdzielni, a także czystości posesji. Ustalono zasady współpracy, rozmawiano też o dyżurach strażników w siedzibach spółdzielni i rozbudowie systemu monitoringu miejskiego.  

W miesiącu lutym zostało również uruchomione tzw. stałe łącze telefoniczne pomiędzy dyżurnym SM i dyżurnym Komendy Miejskiej Policji, co pozwoli na szybką wymianę informacji między obiema służbami, szczególnie w zakresie korzystania  z monitoringu wizyjnego miasta.

Przypominamy, że strażnikom w naszym mieście zgłaszać już można interwencje z zakresu porządku publicznego pod bezpłatnym numerem telefonu 986.

Każde ze zgłoszeń jest odnotowywane i monitorowane, a zgłaszający jest informowany zwrotnie o sposobie zakończenia  sprawy. Warto wspólnie zadbać o porządek i bezpieczeństwo w Mińsku Mazowieckim. 

oprac. na podst. mat. Komendanta Janusza Wiaterka

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze!
Znajdź nas na Facebooku
TYGODNIK STREFA MIŃSK
adres biura:
ul. Warszawska 161 (1 piętro)
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. + 48 724 822 000
e-mail: reklama@strefaminsk.pl
lub e-mail: biuro@strefaminsk.pl
projekt graficzny: E-HO - agencja reklamowa - Mińsk Mazowieckikodowanie, system zarządzania